Inschrijven voor deelname

Inleiding

Er zijn kansen om het sporten en bewegen in Geldrop-Mierlo te bevorderen! Via een landelijk initiatief stellen het Ministerie van VWS, NOC/NSF en VSG in 2020 en 2021 jaarlijks € 21.500 ter beschikking.

Deze financiële middelen komen beschikbaar als een lokaal Sportakkoord wordt gesloten. In een Lokaal Sportakkoord maken Geldrop-Mierlose belanghebbenden (bv. sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente) samen afspraken over hoe zij met elkaar deze sport- en beweegbevordering in Geldrop-Mierlo kunnen realiseren.

Om een succesvol Lokaal Sportakkoord te realiseren is uw inbreng noodzakelijk! Ieders inbreng is daarbij gelijk. Het landelijk initiatief verplicht gemeenten om een sportformateur aan te stellen om het proces te begeleiden. De sportformateur let op de inhoud, bewaakt het tijdspad en levert het lokaal sportakkoord uiteindelijk op.

Bent u zelf of namens een organisatie geïnteresseerd in het Lokaal Sportakkoord? Schrijf u hieronder in.

Aanbod

Het proces bestaat uit 4 stappen:

 

1.    Partijen betrekken (sep/okt)

- Wie zijn de gesprekspartners?

- Individuele gesprekken aangaan met alle gesprekspartners. Tijdens de gesprekken worden de partners geïnformeerd over het Nationaal Sportakkoord en het Sportakkoord Geldrop-Mierlo.

- Een kick off in oktober 2019 met daarin vertegenwoordigers van de gemeente, de sportaanbieders en maatschappelijke partners. Tijdens de kick off worden de genodigden geïnformeerd over de resultaten van de individuele gesprekken en het concept organisatiemodel dat in werking dient te treden tijdens de uitvoeringsfase (wie welke rollen krijgt).

 

2.    Vraagstukken benoemen (sep/okt)

- Individuele gesprekken en een plenair overleg waarin de partners aan de slag gaan met welke ambities, samenwerkingspartners en wensen er nog zijn.

- bepaal gezamenlijk de kansrijke projecten en prioriteiten;

- welke organisaties onderdeel van het project zijn;

- vervolgafspraken om afspraken verder uit te werken;

- benodigde ondersteuning;

-  resultaat dat per project beoogd wordt.

 

3.    Maatregelen kiezen (okt/nov)

- Uitwerking plan van aanpak n. a.v. onderdeel 1 t/m 3.

- In deze plannen zijn de navolgende doelstellingen opgenomen:

        0 bijdrage aan realisatie, budgetten en ambities;

        0 nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden;

        0 dat sport en bewegen als doel en als middel breder in de samenleving duurzaam versterkt en verankerd wordt; 

        0 een beter vrijwillig kader wordt gerealiseerd;

        0 meer en betere verenigingsondersteuning naar toekomstbestendige sportverenigingen (opleiding);

        0 continue aandacht voor gedrag in en rond de sport;

        0 een structuur waarin kennisdeling is geborgd en sport een vaste gesprekspartner is voor het gemeentebestuur;

 

4.    Afspraken maken (nov)

Aan het einde van het proces wordt een intentieverklaring opgesteld. Basis voor deze verklaring zijn de opgestelde visie en afspraken tussen gemeente, sportaanbieders en maatschappelijke partners.

Deelname Lokaal Sportakkoord

Prijs: GRATIS
Afgelopen
Datum Tijd Locatie
09-10-2019 00:00 tot 00:01 uur

Contact

Sport- en Cultuurimpuls

Jeroen Schönberger

Ommelseweg 56
5721 WV Asten